Week 1


เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นรับฟังได้อย่างสร้างสรรค์

Week
lnput
                      Process
Output
Outcome
1
9 - 13 . 60
โจทย์ :
- สร้างแรงบัลดาลใจ
พับ/ม้วน  ตุ๊กตาผ้า
 ป๋องแป๋ง
 Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้อะไร เพราะอะไร?
เครื่องมือคิด 
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูและป๋องแป๋ง
ชักกะเย่อความคิด
Show and Learn : 
นำเสนอตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
นิทานเรื่อง เจ้าหมีสีชมพูกับของเล่นชิ้นใหม่
สื่อจริง ผ้าขนหนู หนังยาง กระดุม ไม้ไอศกรีม เชือก ก้อนหิน ถ้วยน้ำพลาสติก หลอด ด้าย ถุงพลาสติก ไม้หนีบผ้า แท่งไม้ ผ้า แกนกระดาษทิชชู
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่านิทานเรื่อง เจ้าหมีสีชมพูกับของเล่นชิ้นใหม่เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ของเล่นชิ้นใหม่มีอะไรบ้าง เมื่อเจ้าหมีได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะอะไร ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหมีจะทำอย่างไร?” เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูนำผ้าขนหนูมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, คิดว่าผ้าขนหนูสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง, มีขั้นตอนการทำอย่างไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
 ใช้ :
- นักเรียนพับตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูและตกแต่งให้สวยงาม
- ทดลองเล่นบทบาทสมมติตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :                            
- ครูนำ กระดาษแข็ง กระดาษแก้ว ไหมพรม ลูกปัดและตะเกียบมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?
เชื่อม :                        
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
ใช้ :
- นักเรียนทำป๋องแป๋ง
- นักเรียนทดลองเล่น
- นักเรียนนำของเล่นที่ชอบมากที่สุดมาจากบ้านคนละ 1 อย่าง (การบ้าน)
วันพุธ (1ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ในเพลงมีของเล่นอะไรบ้าง, ทำมาจากอะไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟังเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องของเล่น
ชง :
- ครูให้นักเรียนนำของเล่นที่เตรียมมาจากบ้านให้เพื่อนดูพร้อมบอกวิธีการเล่น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ทำไมถึงชอบของเล่นชิ้นนี้, ทำมาจากอะไร, มีวิธีการเล่นอย่างไร, เล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นที่ชอบ
ใช้ :
  นักเรียนร่วมเล่นบทบาทสมมติจากของเล่นที่เตรียมมา พร้อมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันเล่น
วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำหนังยาง กระดุม ไม้ไอศกรีม เชือก ก้อนหิน ถ้วยน้ำพลาสติก หลอด ด้าย ถุงพลาสติก ไม้หนีบผ้า แท่งไม้ ผ้า แกนกระดาษทิชชู มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าวัสดุต่างๆ นี้สามารถนำไปทำเป็นของเล่นอะไรได้บ้าง, มีวิธีการทำอย่างไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำวัสดุต่างๆ ไปทำเป็นของเล่น
ใช้ :
- นักเรียนเลือกวัสดุ 1 อย่างแล้วนำไปทำเป็นของเล่น
- นักเรียนนำเสนอวิธีการทำของเล่นและวิธีการเล่น
- นักเรียนทดลองเล่นของเล่นที่ทำขึ้นเอง
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง, นักเรียนได้ทำของเล่นอะไรบ้าง, ถ้าให้นักเรียนเลือกทำของเล่นหนึ่งอย่างนักเรียนจะทำเป็นอะไร เพราะอะไร”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดทั้งสัปดาห์
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ระหว่างตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูกับป๋องแป๋งนักเรียนชอบสิ่งไหน เพราะอะไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นที่ชอบพร้อมเลือกของเล่นที่ชอบผ่านเครื่องมือชักกะเย่อความคิด
ใช้ :
  นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำของเล่นที่ชอบพร้อม Show and Learn ของเล่นที่ชอบ (ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู/ป๋องแป๋ง)
ภาระงาน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ร่วมกันทำตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู
เล่นบทบาทสมมติกับตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูที่ทำ
ร่วมกันทำป๋องแป๋ง
ทดลองเล่นป๋องแป๋ง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำตุ๊กตาหมีจากผ้าและป๋องแป๋ง
พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำของเล่นจากวัสดุต่างๆ
นำเสนอชิ้นงาน
ชิ้นงาน
-  ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู
-  ป๋องแป๋ง
เขียนขั้นตอนการทำของเล่นจากที่ตนเองชอบและเลือกลงในสมุด
ของเล่นจากวัสดุต่างๆ ที่ทำขึ้นเอง
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวให้คนอื่นรับฟังได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน เป็นการปรับตัวสร้างแรง ทบทวนวิถี วันแรกพี่ๆ อนุบาล 2 ได้ทำตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูด้วยสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวแต่พี่ๆ บอกว่า”หนูอยากได้มานานแล้วค่ะแม่หนูไม่พาทำ” การสร้างแรงด้วยการทำของเล่นที่มีสิ่งของอยู่ใกล้ตัวทำให้พี่ๆ สนใจมากเมื่อกลับถึงบ้านพี่ๆ ชวนผู้ปกครองทำตุ๊กตาหมีด้วยผ้าขนหนู ในวันต่อมาได้สร้างแรงด้วยการพาประดิษฐ์ของเล่นป๋องแป๋ง เป็นของเล่นที่ทำได้ง่ายๆ จากสิ่งของที่หาได้ไม่ยาก พี่ๆ สนใจมากเพราะของเล่นชิ้นนี้มีเสียงป๋องแป๋งๆ ในระหว่างที่ทำของเล่นป๋องแป๋งจะมีการร้อยลูกปัดซึ่งรูเล็กมากแต่เห็นความงอกงามของพี่อนุบาล 2 หลายคนที่สามารถร้อยได้มีเพียงส่วนน้อยที่ทำด้วยตนเองยังไม่ได้ เมื่อทำเสร็จมีการทดลองเล่นคำถามที่มาจากพี่แสตมป์ : ทำไมพี่เขามีเสียงครับ พี่วันใหม่ : ป๋องแป๋งหนูมีเสียงนกร้องด้วยค่ะ พี่อิม : หนูชอบมากเลย หนูจะเอากลับไปให้น้องเล่นด้วย เมื่อทำของเล่นเสร็จทั้งสองอย่างได้ให้พี่ๆ เลือกของเล่นที่ตัวเองชอบที่สุดระหว่างป๋องแป๋งกับตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูโดยใช้เครื่องมือชักเย่อความคิด ผลที่ออกมาคือพี่ๆ เลือกตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนูเพราะทำง่ายและไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายในการทำ พี่ๆ เล่นบทบาทสมมติจากุ๊กตาหมีและป๋องแป๋งที่ทำขึ้นมาเอง พร้อมทั้งสรุปวิธีการทำและอุปกรณ์ลงในสมุด ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนเห็นความงอกงามของพี่ๆ อนุบาล 2 ในการดูแลตัวเอง รู้เวลา ในการทำงานมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นมีคำถามอยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆ ทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ


    ตอบลบ