Week 9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถวางแผน ออกแบบชุดพร้อมทั้งแสดงบทบาทสมมติให้ผู้อื่นเข้าใจ (ศิลปะ : ออกแบบ การเลือกวัสดุ) (คณิตศาสตร์ : การวัด ขนาด รูปร่าง)

Week
lnput
                      Process
Output
Outcome
9
6  - 10 มี. 60
โจทย์ :
บทบาทสมมุติ  (เล่นสมมุติ)
(ประดิษฐ์ชุดตัวละครจากวัสดุเหลือใช้)      
 Key  Questions
เราอยากแปลงร่างเป็นอะไร/ทำได้อย่างไร
-  เราจะเล่นกับผู้อื่นได้อย่างไร
เครื่องมือคิด 
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นสมมุติ
Show and Learn : 
นำเสนอการเล่นสมมติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ใครๆ ก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น”
- เกม “เรื่องเล่าของพี่สู่น้อง”
- สื่อจริง “ชุดจากวัสดุเหลือใช้”วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง ”ใครๆ ก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น” เพื่อเชื่อมโยงสู่ตัวละครที่นักเรียนอยากเป็น
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร, มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง, นักเรียนมีความฝันอยากเป็นอะไร เพราะอะไร?”
เชื่อม :       
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ใช้ :
  นักเรียนประดิษฐ์ชุดตัวละครและตกแต่งให้สวยงาม

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียน (พี่กับน้อง) ร่วมเล่นเกม”เรื่องเล่าของพี่สู่น้อง” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ชุดที่พี่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  - ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นอะไรบ้าง, นักเรียนสามารถนำชุดที่ประดิษฐ์ไปทำอะไรได้บ้าง, เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในเรื่องเล่าของพี่, ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
เชื่อม :                        
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ได้เล่นและชุดที่นักเรียนประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ใช้ :
  นักเรียนทดลองใส่ชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และเล่นบทบาทสมมติ

วันพุธ (1ชั่วโมง )

ชง :
- ครูและนักเรียนเล่นบทบาทสมมติโดยสวมชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะตั้งชื่อเรื่องที่เล่นว่าอย่างไร, นักเรียนจะนำชุดที่ประดิษฐ์ไปเพิ่มมูลค่าได้ด้วยวิธีใด, วัสดุเหลือใช้สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้เราได้บ้าง?”
เชื่อม :                 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ใช้ :
  นักเรียนเล่นสมมติเป็นเรื่องราว

วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ชง :                     
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “นักประดิษฐ์น้อยกับของเล่นแสนสนุก
ใช้ :
  เขียน webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวาน
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วย “นักประดิษฐ์น้อยกับของเล่นแสนสนุก” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
เชื่อม :                       
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงละครและเต้นประกอบเพลงร่วมกับผู้ปกครองเพื่อสรุปองค์ความรู้
ใช้ :                     
  นักเรียนและผู้ปกครองซ้อมการแสดงละครและเต้นประกอบเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบ้าน “หน่วยนักประดิษฐ์น้อยกับของเล่นแสนสนุก”
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ได้เล่นและชุดที่นักเรียนประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วย “นักประดิษฐ์น้อยกับของเล่นแสนสนุก”
- เล่นบทบาทสมมติ
- Show  and  Lean ชุดตัวละครของแต่ละคน
ชิ้นงาน
- เขียน webสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุด
- ชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ความรู้
นักเรียนรู้และเข้าใจ สามารถวางแผน ออกแบบชุดพร้อมทั้งแสดงบทบาทสมมติให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ศิลปะ : ออกแบบ การเลือกวัสดุ)
(คณิตศาสตร์ : การวัด ขนาด รูปร่าง)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 9 พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบทบาทสมมติ การประดิษฐ์ชุดตัวละครที่ชื่นชอบจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับพี่อนุบาล 2 เป็นโจทย์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 8 หลังจากที่ประดิษฐ์ชุดตัวละครที่ชื่นชอบเสร็จแล้วพี่ๆ ได้ทดลองเล่นบทบาทสมมติโดยที่ไม่มีบทละคร ไม่มีพระเอก นางเอก แต่เป็นการเล่นที่สมมติขึ้นร่วมกัน เห็นการเล่นที่เป็นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ จากนั้นพี่ๆ ได้ออกแบบและวางแผนการเล่นสมมติเพื่อที่จะแสดงให้น้องอนุบาล 1 ร่วมรับชม พี่ๆ ได้เดินแบบและให้น้องๆ ทายว่าชุดที่พี่แต่ละคนออกแบบมาเป็นชุดอะไร น้องเนม : ชุดพี่กายทำมาจากกระสอบปุ๋ยเป็นหุ่นยนต์ น้องเนส : ชุดนอนของพี่กาแฟ น้องพลอย : พี่จินจูกับพี่พลอยใสทำเป็นชุดเจ้าหญิง น้องดาว : ชุดพี่ข้าวหอมเป็นชุดนางฟ้าสวยมากเลยค่ะ เห็นได้ชัดเลยว่าพี่อนุบาล 2 ภาคภูมิใจในชุดตัวละครที่ตนเองออกแบบและประดิษฐ์มาซึ่งพี่ๆ ได้สรุปผลงานที่ตนเองทำออกมาเป็นอุปกรณ์ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ชุดตัวละครที่ชื่นชอบ จากนั้นพี่อนุบาล 2 ได้สรุปการเรียนรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง Q4 สรุปความงอกงามของตนเองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมทำชุดตัวละครที่ชื่นชอบจากวัสดุเหลือใช้ให้สำเร็จได้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจ เห็นความงอกงามของพี่ๆ ทุกคนที่มีความรับผิดชอบ รู้เวลารู้หน้าที่ของตนเองตลอดจนการมีน้ำใจ ช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ขอชื่นชมพี่ๆ ในความตั้งใจพี่ๆ ทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ