Week 5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถนำผ้ามัดย้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
( ศิลปะ : การผสมสี การออกแบบมัดย้อม ลวดลาย )

Week
lnput
                      Process
Output
Outcome
5
6 - 10 . 60
โจทย์ :
หนังสือนิทานผ้า / ตุ๊กตาหุ่นผ้า       
 Key  Questions
-  ผ้าเป็นของเล่นได้อย่างไร
-  เราจะเล่น/ดูแล/เก็บ  ของเล่นจากผ้าอย่างไร
เครื่องมือคิด 
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับของเล่นจากผ้า
Show and Learn : นำเสนอหนังสือนิทานผ้า/ ตุ๊กตาหุ่นผ้า
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “ร้านตัดเสื้อของคุณกระต่าย”
- สื่อจริง “ผ้ามัดย้อม สีเคมี
สีธรรมชาติ ถุงเท้า ”


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ร้านตัดเสื้อของคุณกระต่าย”
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ในนิทานเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง, นักเรียนฟังนิทานแล้วรู้สึกอย่างไร, ถ้านักเรียนเป็นคุณกระต่ายนักเรียนจะทำอย่างไร”
 เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ใช้ :
  นักเรียนออกแบบตัวละครของตนเอง
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง : (กิจกรรมผู้ปกครองอาสา)
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
ครูให้นักเรียนสังเกต ผ้า สีย้อมผ้า
ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนเห็นอะไร ,นำไปทำอะไรได้บ้าง , คิดว่าเกี่ยวข้องอะไรกับหนังสือนิทาน”
ผู้ปกครองอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมัดย้อมผ้า (ย้อมร้อน , ย้อมเย็น)
ผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ย้อมร้อนและย้อมเย็น)
เชื่อม :
  ครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมัดย้อมผ้า(ย้อมร้อน , ย้อมเย็น)
ใช้ :                     
- ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันมัดย้อมผ้า
นักเรียน Show and Learn  ขั้นตอนและวิธีการมัดย้อมผ้า (ย้อมร้อน , ย้อมเย็น)
- เขียนอุปกรณ์ในการมัดย้อมผ้าลงในสมุด

           วันพุธ (1ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนเล่นเกมผ้าแปลงร่าง โดยครูมีผ้าให้คนละ 1 ผืน ให้นักเรียนแปลงร่างผ้าตามจินตนาการ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนแปลงร่างผ้าเป็นอะไร, เพราะอะไรถึงแปลงร่างเป็นสิ่งนั้น, มีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไร?”
เชื่อม :                 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแปลงร่างผ้าตามจินตนาการ
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะออกแบบผ้าให้เป็นตัวละครที่ชอบได้อย่างไร , ผ้าที่ย้อมมานักเรียนจะใช้ให้คุ้มค่าได้อย่างไร?”
เชื่อม :                       
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบผ้าให้เป็นตัวละครที่ชอบ
ใช้ :                               
  นักเรียนออกแบบผ้าเป็นตัวละครที่นักเรียนชอบจากที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำผ้าที่นักเรียนออกแบบเป็นตัวละครไว้แล้วมาให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะทำให้ตัวละครสมบูรณ์ได้อย่างไร, อุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำมีอะไรบ้าง, มีวิธีการเล่นและการดูแลรักษาอย่างไร?”
เชื่อม :                 
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำให้ตัวละครสมบูรณ์
ใช้ :
  นักเรียนเย็บตัวละครผ้าที่ออกแบบไว้

วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง, นักเรียนได้ทำของเล่นอะไรบ้าง, นักเรียนมีวิธีการทำของจากผ้าได้อย่างไร, นักเรียนจะเล่นและเก็บรักษาของเล่นอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้ :                     
  นักเรียน Show and Learn ตัวละครผ้าที่ออกแบบด้วยตนเอง
ภาระงาน
- พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบหนังสือนิทานที่ทำจากผ้า
- ร่วมกันทำผ้ามัดย้อม
- ร่วมกันทำหนังสือผ้าที่มัดย้อมโดยใช้ใยสังเคราะห์ยัดข้างใน
- พูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครในนิทาน
- ร่วมกันทำตัวละครในนิทาน
- ร่วมกันแต่งนิทานและจัดทำเป็นรูปเล่ม

ชิ้นงาน         
- หนังสือนิทานผ้า
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำผ้ามัดย้อมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
( ศิลปะ: การผสมสี การออกแบบมัดย้อม ลวดลาย)
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพการจัดกิจกรรม

ภาพชิ้นงานย้อมเย็น 


ย้อมร้อน


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆ อนุบาล 2 เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่นที่ทำจากผ้า ซึ่งพี่ๆ ได้ออกแบบกันว่าจะทำเป็นนิทานผ้า โดยเริ่มจากการเรียนรู้เรื่องผ้าและการนำผ้าต่างๆ มาออกแบบเป็นของเล่นที่คิดว่าผ้าชิ้นนั้นทำได้ หลังจากนั้นพี่ๆ นำมาผ้ามามัดย้อมซึ่งในสัปดาห์นี้มีกลุ่มผู้ปกครองมาร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ด้วย ทำให้พี่ๆ ได้เรียนรู้ในทุกๆ กระบวนการของการมัดย้อมผ้า ผู้ปกครองได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อที่จะพาพี่ๆ มัดย้อมผ้าสองอย่าง นั้นคือ ย้อมเย็นและย้อมร้อน ทั้งสองวิธีนี้จะทำให้พี่ๆ เห็นความแตกต่างของสีอย่างชัดเจนเนื่องจากว่า สีที่ย้อมร้อนจะมีโทนสีที่ร้อนแรง เข้ม มองแล้วสะดุดตา ส่วนย้อมเย็นก็จะได้ผ้าที่มีสีโทนเย็น สบายตา สีออกอ่อนๆ พลิ้วไหวสวยงาม พี่อนุบาล 2 ก่อนที่จะย้อมได้ออกแบบลวดลายของผ้าด้วยตัวเองโดยการใช้เชือกฟางมัดให้เป็นปมเพื่อที่จะทำให้เป็นลวดลายและเลือกสีที่ตนเองชอบนำผ้าจุ่มลงไปในสีที่เลือกไว้ จากนั้นรอให้ผ้าหมาดๆ แล้วค่อยแกะเชือกฟางออก นำไปตากให้แห้งเราก็จะเห็นลวดลายและการผสมกันของสีต่างๆ และเมื่อมัดย้อมเสร็จแล้วพี่ๆ ได้แชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาให้เพื่อน ครู และผู้ปกครองฟัง ว่าย้อมร้อนมีวิธีขั้นตอนทำอย่างไร อุปกรณ์มีอะไรบ้างเมื่อย้อมเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อตากผ้าจนแห้งแล้วพี่ๆ ได้นำมาวาดรูปตามตัวละครที่ออกแบบไว้ ในระหว่างที่ทำกิจกรรมพี่ๆ ก็เกิดคำถาม พี่โช๊ค : ทำไมผ้าของผมสีอ่อนจังเลยครับครู แต่ตอนย้อมผมจุ่มสีตั้งนาน พี่อุ้ม : ผ้าหนูทำไมออกมาเป็นลายแบบนี้ค่ะ หนูจะไปพาแม่ย้อมผ้าที่บ้าน พี่ฮิวฮิว : ฮิวย้อมสีเดียวหมดเลยเพราะฮิวชอบสีเขียว พี่อ๋อมแอ๋ม : ตอนที่หนูย้อมมันร้อนมากเลยค่ะ แต่ตอนเอาขึ้นมาจากน้ำพี่ผ้าเขาก็เย็น พี่ๆ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมัดย้อมผ้า (ย้อมร้อน, ย้อมเย็น) ลงในสมุดของตัวเอง กิจกรรมนี้ครูก็ได้เห็นถึงความร่วมมือของผู้ปกครองและพี่ๆ อนุบาล 2 ทุกคน พี่ๆ ชอบ สนุกสนาน อยากได้กลับบ้านเพราะนั้นคือผลงานที่ทำด้วยตนเองและภาคภูมิใจมากที่ผลงานชิ้นนี้สำเร็จ ถึงจะยังไม่เป็นตัวละครหรือนิทานผ้าตามที่ตั้งไว้ แต่พี่ๆ จะทำให้สำเร็จและรอชื่นชมหนังสือนิทานผ้าของตนเองต่อไป และเนื่องจากว่ามีกิจกรรมเดินทางไกล “เดินออกจากความคิด” พี่ๆ จึงได้ร่วมเดินเป็นระยะทางทั้งหมด 5 กิโลเมตร เพื่อให้เด็กๆ ได้ออกไปเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อย เห็นความสำคัญและตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิศทาง การวางแผนในการเดินทาง และการสังเกต ในสัปดาห์นี้พี่ๆ สนุกสนาน ได้เรียนรู้เรื่องผ้า การผสมสี การเดินทาง และอื่นๆ อีกมากมาย พี่ๆ ทำกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ