Week 2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ สามารถบอกและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมอธิบายให้เหตุผลได้

Week
lnput
                      Process
Output
Outcome
2
16 - 20 . 60
โจทย์ :
เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
สิ่งที่รู้แล้ว                    
สิ่งที่อยากเรียนรู้
-  บูมเมอแรง
Key  Question
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดเพราะอะไรจึงอยากเรียนเรื่องนั้น?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำของเล่นบูมเมอแรง
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นทราย เล่นน้ำ
ครูและนักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น
Card & Chart : นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
Blackboard  Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Wall Thinking : สิ่งที่อยากเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียนวันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูเล่านิทานเรื่อง ของเล่นน้อยใจเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “เกิดอะไรขึ้นกับของเล่น, ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร?”
 เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง
ชง :
- ครูนำกระดาษแข็งมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, นักเรียนคิดว่ากระดาษแข็งสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง, มีขั้นตอนการทำอย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการเล่นของเล่น “บูมเมอแรง” ร่วมกัน
ใช้ :
- นักเรียนทำบูมเมอแรง และตกแต่งให้สวยงามพร้อมแบ่งปัน
- ทดลองเล่นบูมเมอแรง
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :                            
- ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม “เล่นดิน เล่นน้ำ เล่นกับเงา”
- ครูนำเบเบสมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง, ทำมาจากอะไร, สามารถใช้อะไรทำได้บ้าง?
เชื่อม :                        
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
ใช้ :
- นักเรียนนำเสนอขั้นตอนการทำ
บูมเมอแรง
- นักเรียนทดลองเล่นเบเบส

วันพุธ (1ชั่วโมง )
ชง :                     
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อวาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรมากที่สุดใน Quarter นี้ เพราะอะไร?”
- นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการคิด Card & Chart โดยการวาดภาพ
เชื่อม :                                
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ โดยการนำ Card & Chart ที่นักเรียนวาดมาจัดเป็นกลุ่ม
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ เพราะอะไร?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard  Share
ใช้ :                      
  นักเรียนวาดภาพระบายสีสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับของเล่นแล้วบ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับของเล่น
ชง :
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดนักเรียนอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเล่นบ้าง?”
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เรื่องของเล่น
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง, เรียนรู้อย่างไร
เชื่อม :
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ :
  ตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้จากวัสดุต่างๆ
ภาระงาน
พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำบูมเมอแรง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นทราย เล่นน้ำ
ชิ้นงาน
วาดภาพสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
นำเสนอขั้นตอนการทำ
บูมเมอแรง
บูมเมอแรง
ตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้จากวัสดุต่างๆ
ความรู้
นักเรียนเข้าใจ สามารถบอกและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้พร้อมอธิบายให้เหตุผลได้ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
  -  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน

  สัปดาห์ที่ 2 นี้ ครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำของเล่นบูมเมอแรงและกังหันกระดุมเพื่อเป็นการสร้างแรงและง่ายต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ จากนั้นพี่ๆ อนุบาล 2 ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ Card and Chart หลังจากนั้นทุกคนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ และให้ยกมือเลือกชื่อที่ชอบที่สุด พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้มาทั้งหมด 5 ชื่อ คือ “นักประดิษฐ์น้อย , ชุมชนของเล่น , ของเล่นแสนสนุก , ของเล่นประดิษฐ์ทำง่าย , ของเล่นหาง่าย” หลังจากที่ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้แล้ว พี่ๆ อนุบาล 2 ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้อีกครั้งเพื่อให้ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ และพี่ๆ ก็ได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้“นักประดิษฐ์น้อยกับของเล่นแสนสนุก” ซึ่งเอาทั้งสองชื่อมาต่อกันเพราะพี่อนุบาล 2 อยากได้ทั้งสอง ต่อมาทุกคนได้บอกสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น

  สิ่งที่รู้แล้ว
  - ดอกไม้จากผ้า (พี่ออม) - บูมเมอแรง (พี่สายไหม) - ตุ๊กตาแมว ( พี่พลอยใส) - กระต่ายเลโก้ (พี่วันใหม่) - หนังสือนิทานกระดาษ (พี่อิม) - แป้งโดว์ (พี่หนูดี) - มงกุฎจากใบกล้วย ( พี่ข้าวหอม) - หมีจากผ้าขนหนู (พี่พลอย) - ม้าก้านกล้วย (พี่ใบพลู) - เบเบส (พี่อุ้ม)
  - ดินน้ำมัน (พี่จินจู) - จรวดกระดาษ (พี่สาว) - นิทานผ้า (พี่อิ่มบุญ) - กังหันลม ( พี่หนูยิ้ม ) - รถแข่ง ( พี่ไดมอนด์) - ไดโนเสาร์ (พี่แสตมป์) - ปืนจากหลอด (พี่น๊อต) - ตุ๊ตาหุ่นมือ (พี่ภูมิ) - ลูกบอล (พี่กร) - โยโย่ (พี่กาย) - เรือกระดาษ (พี่โช๊ค) - เลโก้ (พี่กาแฟ) - นกกระดาษ (พี่ฮิว)
  - บล็อกไม้ (พี่เพลง)

  สิ่งที่อยากเรียนรู้
  - หนังสือนิทานทำมือทำอย่างไร (พี่ออม) - การทำตุ๊กตามิคกี้เมาส์ที่ทำจากผ้า (พี่สายไหม) -ใครเป็นคนสร้างก็อตซิลล่า (พี่ภูมิ)
  - ว่าวเล่นได้ในฤดูไหนบ้าง (พี่โช๊ค) - ตัวต่อเลโก้ทำอย่างไร (พี่วันใหม่, พี่กาแฟ) - ทำไมลูกโป่งของเล่นลอยได้ (พี่อิม, พี่ข้าวหอม)
  - ตุ๊กตาแมวที่ใช้นิ้วมือเล่นทำอย่างไร (พี่หนูดี, พี่ใบพลู) - ของเล่นจากกระดาษมีอะไรบ้าง (พี่จินจู, พี่อ๋อมแอ๋ม) - หนูอยากทำตุ๊กตาคิดตี้ทำอย่างไร (พี่หนูยิ้ม)
  - ทำไมผู้ชายต้องชอบเล่นรถแข่ง รถแม็กโคร์ (พี่แสตมป์, พี่ไดมอนด์) - ทำไมตุ๊กตาบาบี้ต้องแต่งตัวสวยและใส่รองเท้า (พี่อิ่มบุญ) - เครื่องบินทำมาจากอะไรได้บ้าง (พี่สาว, พี่น๊อต) - ทำไมของเล่นเด้งดึงได้ (พี่กร) - ทำไมก้านกล้วยกับกะลามะพร้าวถึงนำมาเป็นของเล่นได้ (พี่กาย) - ปั้นให้เป็นของเล่นที่อยู่ได้นานๆ และตัวใหญ่ (พี่เพลง) - ทำไมแป้งโดว์ถึงมีหลายสี (พี่พลอย) - ใบบัวจากผ้าพับอย่างไร (พี่ฮิว)

  ตลอดทั้งสัปดาห์ พี่ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พี่ๆ สนุกกับการทำของเล่นบูมเมอแรงและกังหันกระดุมพร้อมกับการตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของห้องเรียน และพี่ๆ ก็สามารถบอกในสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี พี่ๆ ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ